* බුදු රජාණන් වහන්සේ ��������������������������� ��������� ������������������������ 1

��������������������������� ��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close