ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������������� ������ ��������������������������� ������������ ������������������ ���������������

��������������� ������ ��������������������������� ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close