භාවනාවකර්මස්ථාන ��������������������� ��������������� ������������������������ ��������������������� ��������������������� 2

��������������������� ��������������� ������������������������ ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close