භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ������������ ������ ������ ������������ ��������� ������

������������ ������������ ������ ������ ������������ ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close