භාවනාවමෛත්‍රී ��������� ��������������� ��������� ��������������� ���������������

��������� ��������������� ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close