ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ������������ ��������� ��������������� ������������������ ������ ���������������

������������ ������������ ��������� ��������������� ������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close