ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������������������� ��������� ������������ ��������� ��������������� ������������

��������������������������� ��������� ������������ ��������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close