ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������ ������������������ ��������� ��������������� ������ ���������������

������ ������������������ ��������� ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close