ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������ ��������������������� ������ ���������������������������

������ ��������������������� ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close