ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ������������ ��������������������������������������� ��������� ������������ ���������������

������������������ ������������ ��������������������������������������� ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close