ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ������������������ ���������������������

������������������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close