ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ������ ������������������ ��������� ������������ ��������������������� ���������������

��������������� ������ ������������������ ��������� ������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close