ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ���������������������

������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close