ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������ ��������������� ���������������������

������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close