ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������ ��������� ���������

������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close