ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ������������ ������������������ ��������� ��������� ���������������

��������� ������������ ������������������ ��������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close