ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ��������������������������� ���������

��������� ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close