ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ������ ��������� ��������� ��������� ���������

��������������� ������ ��������� ��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close