ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ������ ��������� ������������������ ���������������������

������������ ������ ��������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close