ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��� ��� ��������� ������ ������������������������ ������������������ ���������������

��� ��� ��������� ������ ������������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close