නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������������������������������������ 51

������������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close