ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������������������ ������������������ ���������������

������������������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close