ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ������������ ��������� ��������� ��������������������� ������

��������������� ������������ ��������� ��������� ��������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close