ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ������������ ��������� ���������������������

��������������� ������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close