ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ���������,���������,������������ ��������� ������������������ ���������������

���������,���������,������������ ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close