ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������������� ������������ ��������� ��������������������������� ���������

��������������������� ������������ ��������� ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close