ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ������ ��������� ������ ������������

������������������ ������ ��������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close