නිවනට අදාල කරුනු ��������������������� ��������������� ���������������������

��������������������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close