අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������ ������������������ ��������� ��������� 8

������������ ������������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close