අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������ ������������������ 3

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close