ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ��������������� ��������������� ��������� ���������������

��������������� ��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close