පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ��������� ������������ ��������� ���������������

��������� ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close