ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ������������������������ ������ ������������ ���������������������

������������������ ������������������������ ������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close