ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ��������������������� ������������������������ ������������ ������

������������������ ��������������������� ������������������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close