ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������� ������������������, ������������ ������������������������

��������������� ������������������, ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close