ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������ ������������ ���������

������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close