ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������������� ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close