ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������������� ��������� ���������������������

��������������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close