ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ��������������������� ���������������������������

������������������ ��������������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close