ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ��������� ������ ������������������

��������� ��������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close