සුගතිගාමී වීම ��������������������� ������ ������������������������ ��������������� ��������� 2

��������������������� ������ ������������������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close