ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ������������ - ������������

��������� ������������ - ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close