ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������������ ���������- ��������� ������������������

������������������������ ���������- ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close