සුගතිගාමී වීම ��������������������������� ������������ ������������������ ��������� ��������������� 1

��������������������������� ������������ ������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close