නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ��������������� ��������� 7

��������������������� ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close