නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������� ������������ ��������������������� ��������������������� 9

��������� ��������� ������������ ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close