නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ��������������������� ��������������� 10

������������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close