සුගතිගාමී වීම ��������������������������������� ��������������������������� ��������� 2

��������������������������������� ��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close