නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ��������������� ������������ ��������������������� 1

������������ ��������������� ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close