නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ��������������� ������������ ���������������������

������������ ��������������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close