නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������ ��������� ��������������� 3

������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close